مرکب خوش طرح من ای راحت جان!ای دوچرخه           همدم بی مزد و منت،رعد غران ای دوچرخه

 رونق یزد از تو و یزد از تو نامی خوش گرفت               همره خرد و کلان ، پیر و جوانی ای دوچرخه

راز دار خوب من در لحظه های زندگی                        تندر هر کوچه و شهر و بیابان ای دوچرخه

 میزنم پا بر رکابت می رود مانند طوفان                        می شوم بر تو سوار اندر خیابان ای دوچرخه

 می کنم ورزش به هر صبح و به هر شب در توانم            جسم و روحم سالم است از تو به دوران ای دوچرخه

 می شوم هر صبح سوار و می دهم جولان چه جور           بی ریا و ساده در بین رفیقان ای دوچرخه

می خورم افسوس که ملت قدر تو هرگز نداند                  بهتر از ماشین تویی در خاک ایران ای دوچرخه

 آرزوی من بود تا طرح تو ملی شود                            هم که طرح تو جهانی رخش رخشان ای دوچرخه


پرستار سبحان منبع : پرستار سبحان |يار دیرینم دوچرخه...
برچسب ها : دوچرخه